Realizované projekty

INTERREG III A
Na podporu ekoturizmu na Slovensku sme pripravili a úspešne realizovali cezhraničný projekt v rámci projektov EÚ – sekcie INTERREG IIIA - Rozvoj sprievodcovskej činnosti v oblasti ekoturizmu v regióne riek Morava a Dyje, so zameraním na prírodné a kultúrne dedičstvo. Projekt bol realizovaný s partnerskou organizáciou v Rakúsku v regióne Pomoravia v rokoch 2006 – 2007.

Ciele projektu:

1. rozvoj trvalo udržateľnej sprievodcovskej činnosti v oblasti ekoturizmu v chránených oblastiach vybraného regiónu;
2. zvýšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody prostredníctvom práce s verejnosťou, mládežou a turistami formou ekoturistických exkurzií;
3. podpora predaja ľudovo umeleckých výrobkov a tradičných potravinárskych výrobkov;
4. vytváranie predpokladov pre rozvoj turistickej infraštruktúry prostredníctvom zvyšovania návštevnosti miestnych múzeí, ubytovacích a reštauračných zariadení;
5. podpora kultúrnej výmeny a spolupráce medzi miestnymi obcami, organizáciami i jednotlivcami na rakúskej i slovenskej strane;
6. zlepšovanie zdravého životného štýlu miestnych obyvateľov pravidelnou návštevou prírodných oblastí;
7. oživenie kultúrneho diania v regióne prostredníctvom turistických a vzdelávacích aktivít pre verejnosť;
8. vytvorenie dvoch stálych pracovných miest v oblasti ekoturizmu.

ŠKOLENIE TURISTICKÝCH VODCOV V SKALICI

Ďalšia z aktivít podporujúca rozvoj ekoturistických aktivít tentoraz výsostne slovenská v spolupráci s dynamicky sa rozvíjajúcim mestom na severe Záhoria. Počas školenia bolo zatrénovaných osem turistických sprievodcov v regióne Skalica.

Našou ambíciou je odovzdávať naše skúsenosti aj v ďalších regiónoch Slovenska…